UNIBON V.O.F. Algemene Voorwaarden Adverteren


HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN


Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de onderstaande begrippen als volgt uitgelegd:
a. Aanbieding: Elk prijsaanbod dat UNIBON V.O.F. doet door middel van publicatie in de Media.
b. Aanlevervoorwaarden: De voorwaarden waaraan iedere Advertentie dient te voldoen om geplaatst te kunnen worden, welke voorwaarden verschillen per Medium en per Medium nader zijn gespecificeerd in onderhavige Algemene Voorwaarden.
c. Adverteerder: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die één of meer Advertenties in een Medium plaatst of wenst te plaatsen.
d. Advertentie: Iedere commerciële uiting die door de Adverteerder in de Media wordt geplaatst, inclusief maar niet beperkt tot ingezonden mededelingen, sponsoring en advertorials.
e. Advertentieorder: Elk verzoek van de Adverteerder aan UNIBON V.O.F. tot het aangaan van een Advertentieovereenkomst.
f. Advertentieovereenkomst: Een Schriftelijke overeenkomst tussen UNIBON V.O.F. en de Adverteerder met betrekking tot de plaatsing van één of meer reclamecampagnes en/of losse advertenties.
g. Advertentieruimte: De vrije en beschikbare ruimte die is bestemd voor Adverteren in de Media.
h. Advertentietarieven: De actuele tarieven die gelden voor adverteren in de diverse Media, zoals doorlopend gepubliceerd op <www.unibon.nl>, dan wel eventueel afwijkende tarieven zoals Schriftelijk overeengekomen met individuele adverteerders.
i. Algemene Voorwaarden Adverteren: Deze Algemene Voorwaarden Adverteren die van toepassing zijn op alle Advertentieovereenkomsten tussen UNIBON V.O.F. en de Adverteerder.
j. Audioboard: Een beeld- en/of geluidsfragment voor uitzending in de zendtijd van UNIBON. V.O.F.
k. Bezoeker: Een, al dan niet geregistreerde, gebruiker van de Website, die de pagina bezoekt waarop de Advertentie wordt vertoond.
l. Bijzondere Aanvullende Voorwaarden: De voorwaarden en bedingen die in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden Adverteren gelden voor adverteren in een Medium, die eveneens zijn gepubliceerd op de Websites.
m. Commercial: Een Advertentie bestaande uit een (beeld- en/of) geluidsopname voor uitzending tijdens Reclamezendtijd, dan wel in de op- en/of aftiteling van een programma. Hieronder worden mede verstaan zogenaamde ‘audioboards’. n. UNIBON V.O.F. : UNIBON V.O.F. B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5654LV) Eindhoven aan Tinelstraat 92, ingeschreven in het Handelsregister te Eindhoven onder nummer 75890771;
o. Losse Advertentie: een Advertentie in de gedrukte Media.
p. Media/Medium: alle publicaties in (de gedrukte) Het Financiële Dagblad en/of (radio)uitingen van UNIBON V.O.F. en de daarmee samenhangende Websites.
q. Offerte: Een door UNIBON V.O.F. , met het oog op een specifieke Adverteerder, Schriftelijk gedaan aanbod.
r. Radio-Reclamecampagne: De reeks van Commercials die conform het Uitzendschema wordt uitgezonden.
s. Reclamecampagne: Een reeks van Advertenties die in het kader van een Advertentieovereenkomst wordt geplaatst.
t. Reclamespot: De Reclamezendtijd die in beslag genomen wordt door de uitzending van een Commercial.
u. Reclamezendtijd: De zendtijd van UNIBON V.O.F. waarbinnen Commercials van Adverteerders worden uitgezonden met inbegrip van de tijd die in beslag genomen wordt voor op- en/of aftiteling van een programma.
v. Sluitingsdatum: De datum waarop de Advertentieruimte voor een bepaald Medium uiterlijk dient te worden gereserveerd, teneinde plaatsing op de door Adverteerder gewenste datum te kunnen realiseren.
w. Tag: De HTML-code die op de Website wordt geplaatst en die aangeeft op welke advertentiepositie de Advertentie wordt geplaatst.
x. Uiterste Aanleverdatum: De datum waarop de Advertentie uiterlijk door UNIBON V.O.F. dient te zijn ontvangen, teneinde plaatsing op de door Adverteerder gewenste datum te kunnen realiseren.
y. Uitzendschema: Een door UNIBON V.O.F. vervaardigd overzicht van de data en tijden waarop de Radio-Reclamecampagne zal worden uitgezonden.
z. Views: Het aantal keren dat de Advertentie aan Bezoekers zal worden getoond zoals nader vastgelegd in de Advertentieovereenkomst.
aa. Website(s): De internet websites van UNIBON V.O.F. te weten: www.unibon.nl; bb. Schriftelijk: per brief, fax, e-mail.

Artikel 2. Algemeen

1. De Algemene Voorwaarden Adverteren zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Offertes van UNIBON V.O.F. , alsmede op alle Advertentieovereenkomsten die tussen UNIBON V.O.F. en een Adverteerder gesloten worden, tenzij partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2. Algemene voorwaarden van de Adverteerder, of enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en Schriftelijk zijn overeengekomen tussen UNIBON V.O.F. en de Adverteerder en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Advertentieovereenkomst.
4. Indien een Advertentieovereenkomst wordt gesloten door twee of meer Adverteerders gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst.
5. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van UNIBON V.O.F. is De Adverteerder niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst aan derden over te dragen.
6. UNIBON V.O.F. is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden Adverteren te wijzigen. UNIBON V.O.F. zal elke wijziging van de Algemene Voorwaarden Adverteren bekend maken op UNIBON V.O.F. Algemene Voorwaarden Adverteren 01- Oktober – 2019 <www.unibon.nl>. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Adverteren zijn van toepassing op Advertentieovereenkomsten, Aanbiedingen en Offertes die zijn gesloten dan wel gedaan vanaf de dag van publicatie van de gewijzigde Algemene Voorwaarden Adverteren op <www.unibon.nl>.
7. De ROTA Voorwaarden zijn niet van toepassing op de plaatsing van Advertenties in de Media.

Artikel 3. Offertes en Aanbiedingen


1. Alle Offertes en Aanbiedingen van UNIBON V.O.F. zijn altijd eenmalig, vrijblijvend en zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij in de Offerte anders is aangegeven.
2. Prijzen en overige voorwaarden die van toepassing zijn op een Aanbieding of een Offerte hebben enkel betrekking op die overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor herplaatsingen, nieuwe Advertentie orders, uitbreiding, vernieuwing of voortzetting van een Advertentieovereenkomst.


Artikel 4. Opties

1. Opties op Advertentieruimte worden slechts geacht te zijn verleend, indien UNIBON V.O.F. uitdrukkelijk en Schriftelijk aan De Adverteerder heeft meegedeeld, dat er bij wijze van optie Advertentieruimte is gereserveerd voor De Adverteerder.
2. Opties vervallen altijd van rechtswege op de door UNIBON V.O.F. Schriftelijk aangegeven vervaldatum, tenzij De Adverteerder de optie voordien heeft ingeroepen. Indien niet expliciet een vervaldatum van de optie is overeengekomen, vervalt deze op de vijftiende dag voorafgaand aan de desbetreffende Uiterste Aanleverdatum.
3. Indien UNIBON V.O.F. een optie heeft verleend aan De Adverteerder en een derde zich heeft aangemeld om de gereserveerde Advertentieruimte te kopen, kan UNIBON V.O.F. De Adverteerder Schriftelijk verzoeken om binnen twee werkdagen te beslissen of zij de optie wenst om te zetten in een overeenkomst. Indien De Adverteerder van die mogelijkheid geen gebruik wenst te maken, of niet binnen de termijn reageert, staat het UNIBON V.O.F. vrij om de Advertentieruimte aan derden te verkopen.

Artikel 5. Totstandkoming Advertentieovereenkomsten

1. Voor de totstandkoming van iedere Advertentieovereenkomst met betrekking tot één of meer Reclamecampagnes zal De Adverteerder alle bijzonderheden van de beoogde Reclamecampagne aan UNIBON V.O.F. verstrekken. UNIBON V.O.F. zal op basis van die bijzonderheden en de op dat moment beschikbare en vrije Advertentieruimte een Offerte uitbrengen.
2. UNIBON V.O.F. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de geoffreerde Advertentieruimte aan derden te verkopen, zolang het aanbod niet Schriftelijk door De Adverteerder is geaccepteerd en UNIBON V.O.F. de acceptatie ontvangen heeft.
3. Iedere Advertentieovereenkomst zal ingaan op de datum waarop deze door UNIBON V.O.F. Schriftelijk aan De Adverteerder wordt bevestigd, behoudens voor zover in die bevestiging uitdrukkelijk een andere ingangsdatum is vermeld. Indien de eerste dag van de Reclamecampagne, door omstandigheden is gelegen voor de datum waarop de bevestiging door UNIBON V.O.F. wordt verstuurd wordt de Advertentieovereenkomst geacht te zijn ingegaan op de Sluitingsdatum, of indien voor het betreffende medium geen Sluitingsdatum van toepassing is, de Uiterste Aanleverdatum.
4. Indien vanwege urgentie of om een andere bijzondere reden de Advertentieovereenkomst telefonisch wordt overeengekomen, zal UNIBON V.O.F. de Advertentieovereenkomst per omgaande per e-mail aan De Adverteerder bevestigen. Indien de Adverteerder niet akkoord is met de door het UNIBON V.O.F. verstuurde bevestiging zal hij het UNIBON V.O.F. hiervan per ommegaande op de hoogte stellen. Indien Adverteerder dit nalaat komt de Advertentieovereenkomst tot stand na verloop van de termijn dat Adverteerder redelijkerwijs, met inachtneming van de omstandigheden van het geval, had kunnen reageren op de bevestiging.
5. Indien in een Advertentieovereenkomst is bepaald dat een bepaald aantal Advertenties zal worden afgenomen binnen de duur van die Advertentieovereenkomst, is UNIBON V.O.F. gerechtigd om bij expiratie van de duur van de Advertentieovereenkomst de niet afgenomen Advertentieruimte aan de Adverteerder in rekening te brengen.
6. Partijen kunnen in aanvulling op de Advertentieovereenkomst met elkaar overeenkomen dat UNIBON V.O.F. de Advertentie of Commercial tot stand zal brengen. De kosten daarvan zijn niet inbegrepen in de Advertentietarieven en worden afzonderlijk door de UNIBON V.O.F. aan de Adverteerder in rekening gebracht. De bepalingen en bedingen van deze Algemene Voorwaarden Adverteren zijn van overeenkomstige toepassing op die productieovereenkomsten. UNIBON V.O.F. neemt in het kader van een productieovereenkomst geen resultaatsverbintenissen op zich, behoudens voor zover Schriftelijk uitdrukkelijk is vastgelegd dat een bepaald resultaat gegarandeerd wordt.
7. Indien UNIBON V.O.F. in het kader van de Advertentieovereenkomst voorbeelden of proefbestanden of documenten aan de Adverteerder toezendt, zal de Adverteerder deze per omgaande zorgvuldig op fouten en gebreken onderzoeken en goedgekeurd of gecorrigeerd aan UNIBON V.O.F. retourneren. Indien de Adverteerder niet binnen drie dagen (of zoveel korter als door UNIBON V.O.F. is aangegeven) aan UNIBON V.O.F. meedeelt dat het ontvangen bestand of document is goedgekeurd, wordt het bestand of het document geacht te zijn goedgekeurd door de Adverteerder. Eventuele afwijkingen, fouten en/of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de goedgekeurde bestanden en documenten komen voor rekening en risico van de Adverteerder. Kosten ter zake van het vervaardigen en verzenden van de bestanden en documenten met voorbeelden en/of proeven komen voor rekening van de Adverteerder en worden afzonderlijk door UNIBON V.O.F. in rekening gebracht.

Artikel 6. Tarieven en kortingen

1. Advertentieovereenkomsten komen telkens tot stand op basis van het door UNIBON V.O.F. geoffreerde Advertentietarief, en bij gebreke van een specifieke prijsvermelding op basis van de ten tijde van de plaatsing actuele Advertentietarieven.
2. UNIBON V.O.F. stelt haar Advertentietarieven van tijd tot tijd opnieuw vast en publiceert deze op de website <www.unibon.nl>.
3. Alle Advertentietarieven zijn exclusief btw en exclusief alle overige heffingen en andere te maken kosten, waaronder mede begrepen eventuele vervoers-, verpakkings-, verzend-, en administratiekosten.
4. UNIBON V.O.F. behoudt zich het recht voor wijzigingen in de Advertentietarieven in de looptijd van een Advertentieovereenkomst door te voeren. Verhogingen zullen echter enkel worden doorgevoerd bij substantiële kostenverhogingen voor exploitatie en dienstverlening. UNIBON V.O.F. zal De Adverteerder zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren over alle wijzigingen van de Advertentietarieven, die tijdens de duur van iedere Advertentieovereenkomst worden ingevoerd. Indien de Advertentietarieven dientengevolge meer dan 10% stijgen, is De Adverteerder gerechtigd om de Advertentieovereenkomst Schriftelijk aan UNIBON V.O.F. op te zeggen, binnen acht dagen na kennisgeving van de prijsverhoging, in welk geval de overeenkomst eindigt op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 7. Facturering en betaling

1. In geval van een Reclamecampagne zal UNIBON V.O.F. de geleverde Advertentieruimte gedurende de Reclamecampagne in termijnen van twee weken in rekening brengen aan de Adverteerder door middel van een gespecificeerde factuur, die telkens betrekking heeft op de Advertentieruimte die in de afgelopen twee weken is geleverd.
2. Alle facturen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de wijze zoals aangegeven op de factuur.
3. UNIBON V.O.F. zal niet in verzuim raken door de enkele late verzending van een factuur. Het enkele feit dat de Adverteerder niet binnen de hierboven vermelde termijn een factuur van UNIBON V.O.F. ontvangt ter zake van enige verrichte prestatie, zal nooit tot gevolg hebben, dat UNIBON V.O.F. de Adverteerder geen vergoeding ter zake van die verleende dienst verschuldigd is en zal evenmin een afstand van recht op betaling door UNIBON V.O.F. impliceren.
4. Indien en zodra de betalingstermijn verstrijkt zonder dat de gehele betaling door UNIBON V.O.F. is ontvangen, is de Adverteerder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf het tijdstip dat het verzuim intreedt tot aan het tijdstip van de integrale voldoening van het verschuldigd bedrag is de Adverteerder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 keer de wettelijke handelsrente.
5. Vanaf het moment waarop verzuim intreedt, zal de Adverteerder tevens aansprakelijk zijn voor de buitengerechtelijke incassokosten, die worden geacht gelijk te zijn aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 500,- per factuur. Indien de werkelijke, in redelijkheid door UNIBON V.O.F. gemaakte buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn, is UNIBON V.O.F. gerechtigd om in plaats van de fictieve kosten de daadwerkelijke buitengerechtelijke incassokosten aan de Adverteerder in rekening te brengen.
6. Het is de Adverteerder niet toegestaan om de betalingen die uit deze Advertentieovereenkomst voortvloeien op te schorten, of te verrekenen met enige vordering die de Adverteerder op enig moment mocht hebben op UNIBON V.O.F. .
7. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de Adverteerder, dan wel indien de Adverteerder in verzuim is ten aanzien van enige uit de Advertentieovereenkomst voortvloeiende verbintenis, worden alle verbintenissen van de Adverteerder die voortvloeien uit deze Advertentieovereenkomst en alle overige tussen partijen bestaande overeenkomsten onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
8. Indien de Adverteerder UNIBON V.O.F. geen juist en volledig materiaal, vrij van alle fouten en geschikt voor de plaatsing van de Advertentie heeft aangeleverd, zoals onder andere gespecificeerd in de Aanlevervoorwaarden in deze Algemene Voorwaarden Adverteren, is UNIBON V.O.F. gerechtigd om de hierdoor veroorzaakte extra technische en administratieve kosten boven de overeengekomen Advertentietarieven aan de Adverteerder in rekening te brengen.
9. UNIBON V.O.F. is gerechtigd om een voorschot op de betaling te verlangen van de Adverteerder voor aanvang van enige Reclamecampagne dan wel van een losse Advertentie.

Artikel 8. Vereisten aan de Advertentie en de Adverteerder

1. De Advertentie dient uiterlijk op de Uiterste Aanleverdatum te worden aangeleverd in goede staat en volledig in overeenstemming met de Aanlevervoorwaarden. Deze termijn is een fatale termijn, bij overschrijding waarvan het verzuim van De Adverteerder zonder nadere ingebrekestelling intreedt en onverminderd het recht van UNIBON V.O.F. op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
2. De toezending van de Advertentie aan UNIBON V.O.F. geschiedt voor rekening en risico van De Adverteerder. Het risico ter zake van de informatiedrager waarop de Advertentie wordt aangeleverd, komt voor rekening van UNIBON V.O.F. vanaf het tijdstip van ontvangst daarvan door UNIBON V.O.F. .
3. De Adverteerder verbindt zich tegenover UNIBON V.O.F. om al datgene te doen of na te laten dat redelijkerwijze in haar vermogen ligt, om te voorkomen, dat de informatiedrager virussen of andere eigenschappen bezit, die de hard- en/of software van UNIBON V.O.F. zouden kunnen beschadigen. In het bijzonder zal De Adverteerder haar netwerk doorlopend beveiligen met antivirus software die voldoet aan de laatste stand van de techniek.
4. De Advertentie dient in het algemeen volledig in overeenstemming te zijn met alle vereisten die daaraan op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving worden gesteld alsmede met de normen die daaraan in het maatschappelijk verkeer worden gesteld. In het bijzonder, maar niet limitatief, dient de Advertentie aan het onderstaande te voldoen:
a. Advertentieruimte mag niet worden aangewend voor doeleinden die concurreren of strijdig zijn met de doeleinden van UNIBON V.O.F. , behoudens voor zover UNIBON V.O.F. daarmee vooraf uitdrukkelijk Schriftelijk heeft ingestemd.
b. De Adverteerder wordt duidelijk en ondubbelzinnig geïdentificeerd in de Advertentie.
c. De Advertentie heeft betrekking op de onderneming, diensten en/of producten van De Adverteerder.
d. De Advertentie dient duidelijk en onmiskenbaar herkenbaar te zijn als commerciële communicatie.
e. Advertenties mogen niet in strijd zijn met de wettelijke reclame regels en dienen ook overigens volledig in overeenstemming te zijn met de Nederlandse Reclame Code.
f. Advertenties met betrekking tot financiële diensten en producten dienen volledig in overeenstemming te zijn met de regelgeving van de AFM.
g. Advertenties mogen niet beledigend zijn voor het Koninklijk Huis of voor andere personen met lokale, landelijke of internationale bekendheid, noch ten aanzien van groepen van mensen met een specifiek gemeenschappelijk kenmerk.
h. De Advertentie mag op geen enkele wijze misleidend of verwarrend zijn.
i. De Advertentie dient te passen bij het professionele, zakelijke imago van UNIBON V.O.F.
j. De Advertentie mag niet onbehoorlijk, haatdragend, opruiend, discriminerend, seksueel getint, schokkend, of aanstootgevend zijn, dan wel in strijd zijn met datgene dat in het maatschappelijk als betamelijk wordt beschouwd.
5. De Adverteerder garandeert UNIBON V.O.F. dat de inhoud van de Advertentie:
a. overeenstemt met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden Adverteren;
b. het imago of andere belangen van UNIBON V.O.F. of een van haar dochterondernemingen op geen enkele wijze schaadt.
6. De Adverteerder garandeert UNIBON V.O.F. dat met de plaatsing van de Advertentie geen inbreuk wordt gemaakt op enige intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en De Adverteerder staat er voor in dat hij gerechtigd is tot het gebruik van alle in de Advertentie vervatte auteursrechten, woord- en beeldmerken, portretrechten en andere rechten van intellectuele eigendom, en tot het verstrekken van een gebruiksrecht daarop aan UNIBON V.O.F. om de Advertentie te plaatsen in de Media.
7. De Adverteerder vrijwaart UNIBON V.O.F. van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte verbandhoudend met de verbintenissen van De Adverteerder op grond van dit artikel 8. UNIBON V.O.F. zal iedere aanspraak van derden in verband hiermee onmiddellijk en Schriftelijk aan De Adverteerder meedelen. De Adverteerder zal UNIBON V.O.F. volledig schadeloos stellen ter zake van aanspraken als bedoeld in dit artikel 8 lid 6.

Artikel 9. Plaatsing van de Advertentie en UNIBON V.O.F.

1. UNIBON V.O.F. verbindt zich in een Advertentieovereenkomst tot het plaatsen van de door De Adverteerder tijdig en conform de Aanlevervoorwaarden aangeleverde Advertentie op de wijze voorzien in deze Algemene Voorwaarden Adverteren.
2. De overeengekomen plaatsingsdatum is slechts een indicatie en niet een fatale termijn, tenzij partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeenkomen.
3. UNIBON V.O.F. zal bij het plaatsen van de Advertentie, zorgvuldig te werk gaan. Bij gebleken defecten of ongeschiktheid van de informatiedrager waar de Advertentie op is aangeleverd, zal UNIBON V.O.F. De Adverteerder onmiddellijk per e-mail of telefonisch informeren. In dat geval zal De Adverteerder per omgaande zorgen voor een nieuwe versie van de Advertentie.
4. UNIBON V.O.F. is te allen tijde gerechtigd om de Advertentie niet te plaatsen, indien:
a. deze naar haar mening in strijd is met het bepaalde in deze voorwaarden;
b. ingeval de desbetreffende Advertentieruimte benodigd is in verband met spoedeisende nieuwsberichten en/of ingezonden mededelingen, zoals rouwberichten, dan wel ingeval van storingen, dan wel indien de ruimte vanwege redactionele motieven voor andere doeleinden wordt aangewend;
c. de informatiedrager waarop de Advertentie wordt aangeleverd technisch defect of onbruikbaar is, of van slechte kwaliteit is;
d. er bij het plaatsen / uitzending van de Advertentie technische problemen optreden;
e. de Advertentie bij eerdere plaatsing aanleiding heeft gegeven van klachten van lezers, bezoekers en/of luisteraars van UNIBON V.O.F. .
f. de Advertentie naar haar oordeel niet past bij de aard en de omvang van de andere Advertenties in het betreffende programma of de editie van het Medium, de goede naam en kwaliteit van UNIBON V.O.F. .
5. UNIBON V.O.F. behoudt zich het recht voor om een Medium of een onderdeel daarvan te laten vervallen. Indien UNIBON V.O.F. daartoe besluit op een moment dat er nog een reclamecampagne loopt, is De Adverteerder gerechtigd te kiezen om de Reclamecampagne voor het overige deel te laten vervallen, dan wel om deze in een ander Medium van UNIBON V.O.F. onder te brengen tegen de daarvoor geldende tarieven.
6. UNIBON V.O.F. is bevoegd om naar eigen inzicht een reservering voor een Advertentie en/of het uitzenden van een Commercial te weigeren, in te trekken of terug te trekken, indien de plaatsing van de Advertentie dan wel uitzending van de Commercial in strijd zou kunnen komen met de belangen van UNIBON V.O.F. dan wel de belangen van haar adverteerders. Daartoe is UNIBON V.O.F. eveneens gerechtigd indien de plaatsing van de Advertentie dan wel uitzending van de Commercial in strijd zou zijn met maatschappelijke waarden en normen, de goede smaak en/of zeden en enige bepaling op grond van geldende wet- en regelgeving dan wel een op andere wijze De UNIBON V.O.F. bindende bepaling. UNIBON V.O.F. is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
7. UNIBON V.O.F. is gerechtigd de Advertentie te bewaren en te archiveren voor de duur die haar goeddunkt. Deze termijn zal minstens één jaar bedragen. Voor radiocommercials bedraagt deze termijn drie jaar. Na verloop van deze termijn is UNIBON V.O.F. gerechtigd om de Advertentie te vernietigen.
8. UNIBON V.O.F. behoudt zich het recht voor om aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten, waaronder mede begrepen zonder daartoe beperkt te zijn: Ministerie van Justitie, het Commissariaat van de Media, de Reclame Code Commissie, het College van Beroep, de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten, de Autoriteit Financiële markten en hun rechtsopvolgers op te volgen.
9. UNIBON V.O.F. is niet verantwoordelijk voor de mate waarin de Reclamecampagne succesvol is, noch voor de mate waarin het beoogde publiek daadwerkelijk wordt bereikt, behoudens voor zover dit te wijten is aan de opzet of grove nalatigheid van UNIBON V.O.F.

Artikel 10. Annuleringen & opschuiving

1. De Adverteerder is gerechtigd om de Reclamecampagne te annuleren of uit te stellen. De Adverteerder dient UNIBON V.O.F. hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
2. Indien annulering van een Reclamecampagne uiterlijk op de Sluitingsdatum geschiedt, is de Adverteerder 4% van de over die campagne verschuldigde Advertentietarieven verschuldigd, en is UNIBON V.O.F. gerechtigd om de door UNIBON V.O.F. gemaakte kosten daarvoor in rekening te brengen bij Adverteerder. Indien het annuleren van de Reclamecampagne na de Sluitingsdatum geschiedt, dient de Adverteerder het gehele overeengekomen Advertentietarief van de Reclamecampagne te voldoen. Deze bedragen worden verschuldigd zodra UNIBON V.O.F. in kennis is gesteld van het annuleren van de Reclamecampagne. Indien voor het desbetreffende Medium geen Sluitingsdatum van toepassing is, is het bovenstaande van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat annulering uiterlijk op de tweede werkdag voorafgaand aan de Uiterste Aanleverdatum kan geschieden.
3. Een Reclamecampagne mag worden opgeschoven of uitgesteld door de Adverteerder of door UNIBON V.O.F. Indien een Reclamecampagne echter wordt opgeschoven of uitgesteld met een termijn van meer dan twee maanden, te rekenen vanaf de oorspronkelijk overeengekomen plaatsingsdatum, wordt dit gelijk gesteld met annulering.

Artikel 11. Aansprakelijkheid


1. UNIBON V.O.F. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de Adverteerder, ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verbintenis, uit de Advertentieovereenkomst waaronder uitsluitend begrepen vervangende schadevergoeding, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van zodanige schade, redelijke kosten ter vaststelling van zodanige schade, alsmede redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.
2. In geval van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis tot plaatsing van de Advertentie door UNIBON V.O.F. heeft de Adverteerder uitsluitend het recht op herplaatsing van de Advertentie dan wel Commercial.
3. De aansprakelijkheid van UNIBON V.O.F. als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is beperkt tot de waarde van de betreffende Advertentieovereenkomst.
4. UNIBON V.O.F. is op grond van de Advertentieovereenkomst nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die de Adverteerder lijdt, voortvloeiend uit, of samenhangend met de uitvoering van de Advertentieovereenkomst. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen, gevolgschade omzet- of winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, claims van derden en vermogensschade niet zijnde zaakschade of lichamelijk letsel.
5. UNIBON V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van programmeringen van derden die kunnen leiden tot het wijzigen, vernietigen, vervormen, deactiveren of buiten werkingstelling van software, hardware, data van de Adverteerder.
6. De aansprakelijkheid van UNIBON V.O.F. is hoe dan ook te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onvoorwaardelijk uitgekeerd wordt door de verzekeraar van UNIBON V.O.F. .
7. Schade dient onmiddellijk, en zo snel mogelijk Schriftelijk, na het ontstaan daarvan door de Adverteerder aan UNIBON V.O.F. te worden gemeld, zodat laatstgenoemde de gelegenheid krijgt om eventuele uitbreiding van de schade te voorkomen en tijdig een behoorlijke expertise kan (doen) verrichten. Indien de Adverteerder zich niet aan het bepaalde in de Advertentieovereenkomst houdt, komen latere uitbreidingen van de schade, daaronder mede begrepen kosten te voorkoming, beperking en vaststelling van de schade niet voor vergoeding in aanmerking. Schade die niet uiterlijk binnen één week na ontdekking daarvan Schriftelijk door de Adverteerder aan UNIBON V.O.F. is gemeld, zal niet worden vergoed.
8. De uitsluitingen en beperkingen vermeld in dit artikel vinden geen toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de schadeveroorzakende partij of diens vennootschapsdirecteur(en) en evenmin indien sprake is van schending van een garantie, dan wel indien een vrijwaring is afgegeven.

Artikel 12. Overmacht

1. Ingeval een partij diens prestaties die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst niet kan nakomen wegens overmacht, worden de prestaties van die partij opgeschort voor een termijn van twee weken. Indien de overmacht bij het verstrijken van die termijn voortduurt, kan ieder der partijen de Advertentieovereenkomst met onmiddellijke ingang aan de andere partij opzeggen.
2. Overmacht wordt in het kader van deze Advertentieovereenkomst geïnterpreteerd op grond van het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat daaronder mede wordt begrepen: stroomstoringen, netwerkstoringen, ziekte, of stakingen bij een toeleverancier, distributeur of opdrachtnemer van UNIBON V.O.F. , onvoorziene hard- en/of software storingen.
3. UNIBON V.O.F. behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen indien de Overmacht situatie is ingetreden op een tijdstip waarop UNIBON V.O.F. haar verbintenissen reeds had moeten nakomen.

Artikel 13. Reclamaties

1. Reclamaties dienen binnen veertien werkdagen na de plaatsingsdatum Schriftelijk door de Adverteerder aan UNIBON V.O.F. te worden meegedeeld.
2. De nakoming van de Advertentieovereenkomst wordt geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd door UNIBON V.O.F. indien de Adverteerder niet binnen de termijnen vermeld in dit artikel heeft gereclameerd.
3. De Adverteerder is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen op te schorten in verband met enige reclamatie.

Artikel 14. Ontbinding en opschorting

1. UNIBON V.O.F. is gerechtigd de Advertentieovereenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief aan de andere partij te ontbinden of op te schorten zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, indien en zodra het faillissement van die andere partij wordt aangevraagd of uitgesproken, de andere partij zijn eigen faillissement of surséance van betaling aanvraagt, beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de bezittingen van de andere partij, of de doorslaggevende zeggenschap in de onderneming in handen komt van een andere eigenaar.
2. De opsomming van de opschorting- en ontbindingsgronden in het eerste lid is niet limitatief en doet geen afbreuk aan andere in de wet vermelde opschorting- en ontbindingsgronden, noch aan enig ander recht dat UNIBON V.O.F. toekomt op grond van de wet.

Artikel 15. Privacy

1. De wijze waarop UNIBON V.O.F. omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van Adverteerders is opgenomen in de privacyverklaring, die op de Website(s) staat.

Artikel 16. Forum en rechtskeuze

1. Op deze Algemene Voorwaarden Advertenties en op de Advertentieovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. In geval van enig geschil tussen UNIBON V.O.F. en De Adverteerder is de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam in eerste aanleg exclusief bevoegd om kennis te nemen van dat geschil.

HOOFDSTUK 2 – LOSSE ADVERTENTIES; SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ADVERTEREN IN GEDRUKTE MEDIA


Artikel 17. Toepasselijkheid

Dit hoofdstuk is aanvullend van toepassing in geval van Losse Advertenties.

Artikel 18. Losse Advertenties

1. Losse Advertenties worden berekend op basis van de formaattarieven die van kracht zijn op de plaatsingsdatum.
2. Advertentieovereenkomsten met betrekking tot Losse Advertenties komen tot stand door de uitvoering van een Advertentieorder van de Adverteerder door UNIBON V.O.F.
3. Advertentieorders met betrekking tot Losse Advertenties worden in beginsel niet door UNIBON V.O.F. aan de Adverteerder bevestigd.
4. De Adverteerder kan in de opdracht tot plaatsing van een Losse Advertentie een indicatie geven van de gewenste plaats en/of plaatsingsdatum.
5. UNIBON V.O.F. zal een indicatie voor een bepaalde plaats of plaatsingsdatum als een verzoek beschouwen, maar garandeert op geen enkele wijze dat de Advertentie ook daadwerkelijk op de gewenste plaats en/of plaatsingsdatum wordt geplaatst. UNIBON V.O.F. behoudt zich het recht voor om de Advertentie zonder voorafgaand overleg met de Adverteerder op een andere plaats of op een andere datum te plaatsen, tenzij zij Schriftelijk uitdrukkelijk anders heeft bevestigd.
6. Fouten in Advertenties die telefonisch zijn opgegeven, evenals fouten als gevolg van onduidelijke Schriftelijke opgave komen volledig voor rekening en risico van de Adverteerder. De Adverteerder heeft ter zake daarvan geen recht op schadevergoeding, rectificatie, prijsreductie noch op kosteloze herplaatsing.

Artikel 19. Aanlevervoorwaarden

1. UNIBON V.O.F. accepteert uitsluitend advertentiemateriaal dat conform de cebuco standaard is aangeleverd in de vorm van een certified PDF.Nederlandse Dagbladen.
a. Bij een Advertentie met één steunkleur dienen de volgende bestanden (cumulatief) aangeleverd te worden: – 1 samengestelde certified PDF; en – 1 set kleurgescheiden certified PDF; en – 1 set kleurgescheiden certified PDF op basis van full color opbouw; en – een kleurspecificatie (Pantone de Adverteerder CV).
b. Voor alle advertenties met (steun)kleur dient tevens een kleurvoorbeeld op krantenpapier aangeleverd te worden, ook indien de advertentie via e-mail wordt aangeleverd.
c. Indien de Adverteerder geen kleurvoorbeeld aan UNIBON V.O.F. toezendt, worden reclamaties op drukresultaten met betrekking tot kleurafwijkingen niet in behandeling genomen.
d. Zetkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht conform het tarief vermeld op de tariefkaart.
2. Kleuradvertenties kunnen uitsluitend in fullcolour opbouw (CMYK) worden aangeleverd, inclusief voorbeelden. Materiaal kan uitsluitend in een certified PDF op CD-rom worden aangeleverd, vergezeld van chromalin.
3. De Sluitingsdata en de Uiterste Aanleverdata, alsmede aanvullende technische aanlevervoorwaarden zijn per gedrukt Medium nader gespecificeerd in de actuele tariefkaarten. De actuele tariefkaart is te vinden op <www.unibon.nl>.

Artikel 20. Plaatsing van de Advertentie

1. UNIBON V.O.F. is te allen tijde gerechtigd technische wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde Advertentie, teneinde de technische specificaties in overeenstemming te brengen met de door De UNIBON V.O.F. gehanteerde Cebuconorm.
2. UNIBON V.O.F. is niet aansprakelijk voor de afdrukkwaliteit van de Advertentie, behoudens voorzover een slechte afdrukkwaliteit aantoonbaar is veroorzaakt door haar opzet, of grove nalatigheid.
3. Indien een Reclamecampagne geheel of ten dele wordt uitgevoerd door middel van inserts bij één of meer Media, dan garandeert UNIBON V.O.F. op geen enkele wijze dat de inserts de abonnee ook daadwerkelijk bereiken.
4. Indien in het kader van een Reclamecampagne gebruikt wordt gemaakt van monsters van producten die in of aan het Medium worden bevestigd door middel van een sealingmethode, dan is de Adverteerder onbeperkt aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit en dient de Adverteerder UNIBON V.O.F. en haar distributeurs op eerste Schriftelijke verzoek vrij te waren van alle aanspraken van derden met betrekking tot de meegezonden producten binnen en buiten rechte.

HOOFDSTUK 3 – SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ADVERTEREN OP DE WEBSITES VAN UNIBON. V.O.F.


Artikel 21. Toepasselijkheid

Dit hoofdstuk is aanvullend van toepassing in geval van adverteren op de Websites van UNIBON. V.O.F. Artikel 22. Aanlevervoorwaarden 1. De Adverteerder verstrekt UNIBON V.O.F. voor de overeengekomen duur en het overeengekomen gebruik een onvoorwaardelijke, onherroepelijk, onbeperkte en wereldwijde UNIBON V.O.F. licentie met betrekking de plaatsing van de Advertentie en alle daarin vervatte rechten van intellectuele en/of industriële eigendom.
2. De Advertentie en de hyperlink naar de website van de Adverteerder zullen uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de overeengekomen plaatsing door de Adverteerder aan UNIBON. V.O.F. te worden geleverd.
3. UNIBON V.O.F. zal de Advertentie en de hyperlink implementeren op de Website en zal deze op een zorgvuldige en professionele wijze onderhouden.
4. UNIBON V.O.F. zal de implementatie van de hyperlink en de Advertentie op zodanige wijze verrichten, dat zo veel mogelijk wordt voorkomen dat derden van de hyperlink gebruik kunnen maken om op onrechtmatige wijze toegang te krijgen tot de website van de Adverteerder. UNIBON V.O.F. zal hiertoe zo veel mogelijk software gebruiken die als “state of the art” wordt aangemerkt. De in dit lid opgenomen verplichting is een inspanningsverbintenis.

Artikel 23. Aanlevering van de Advertentie

1. De Advertentie dient uiterlijk dertig dagen voor de verspreidingsdatum van de campagne in goede staat, volledig en in juiste vorm per email door de Adverteerder aan UNIBON V.O.F. te worden aangeleverd, en door UNIBON V.O.F. zijn geaccepteerd op basis van overeengekomen kwalificaties zoals nader overeengekomen in de Advertentieovereenkomst.
2. De Adverteerder zal de Advertenties en de gegevens om een eventueel overeengekomen hyperlink naar de website van de Adverteerder te maken aan UNIBON V.O.F. ter beschikking stellen. Indien de Adverteerder de Reclamecampagne wenst te monitoren op diens eigen ad management systeem, dient de Adverteerder een tag aan te leveren die de koppeling naar dat systeem mogelijk maakt.

Artikel 24. AD management

1. UNIBON V.O.F. zal de Advertentie plaatsen op de Advertentiepositie en zal deze gedurende de duur van de Reclamecampagne vertonen aan Bezoekers conform het aantal overeengekomen Views zoals nader gespecificeerd in de Advertentieovereenkomst.
2. De Adverteerder is gerechtigd om gedurende de duur van de Reclamecampagne het aantal Views van de Advertentie te meten (tellen), mits dit uitsluitend middels anonieme advertentiestatistieken gebeurt.
3. UNIBON V.O.F. zal er door middel van haar AD management systeem voor zorgen dat het aantal Views gelijkmatig over de duur van de Reclamecampagne verspreid wordt.
4. UNIBON V.O.F. zal in haar AD management systeem een frequency cap opnemen, die tot gevolg heeft dat de Advertentie niet vaker aan een bezoeker getoond wordt, dan het aantal keren dat in de Advertentieovereenkomst als.cap. is vermeld.
5. Het aantal unieke bezoekers is gelijk aan het totale aantal Bezoekers gedeeld door de cap.

Artikel 25. Monitoring door de Adverteerder

1. UNIBON V.O.F. biedt de Adverteerder de mogelijkheid om de Reclamecampagne tussentijds voortdurend te bekijken en te beoordelen of de Reclamecampagne op enige manier gewijzigd dient te worden. Hierdoor biedt UNIBON V.O.F. aan de Adverteerder de mogelijkheid om de Reclamecampagne tussentijds voortdurend te optimaliseren en aldus een optimaal resultaat te bewerkstelligen.
2. In het geval de Reclamecampagne niet goed scoort in termen van clickratio kan de Adverteerder besluiten om de Advertentie aan te passen of om deze op een andere Advertentiepositie te plaatsen, mits die vrij en beschikbaar is. Alle kosten verbonden aan de wijziging van de Reclamecampagne zoals kosten verbonden aan de vervanging van de Advertentie en het prijsverschil ten opzichte van het bepaalde in de Advertentieovereenkomst, komen volledig voor rekening van de Adverteerder.
3. Indien op enig moment blijkt dat het daadwerkelijke aantal Views achterblijft bij het overeengekomen aantal Views, treden partijen in onderling overleg over de wijze van de verhoging van het daadwerkelijke aantal Views. Eventuele meerkosten komen voor rekening van de Adverteerder.
4. Na afloop van de Reclamecampagne zal UNIBON V.O.F. de Adverteerder een rapportage verstrekken waarin het aantal behaalde views, clicks en de conversie tussen beide (de clickratio) over de totale Reclamecampagne en per afzonderlijke Advertentie op de Website wordt weergegeven.
5. UNIBON V.O.F. koppelt in het kader van deze Advertentieovereenkomst geen informatie terug aan de Adverteerder die herleidbaar is naar individuele Bezoekers zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 26. Intellectuele eigendomsrechten

1. Eventuele vergoedingen te betalen aan BUMA/STEMRA en/of SENA, dan wel aan een overige derde en/of collectieve rechten organisatie die aanspraak kan maken op enige vergoeding uit hoofde van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, met betrekking tot het openbaar maken van de Advertentie, de Commercial of het Audioboard, komen geheel voor rekening en risico van De Adverteerder. De Adverteerder staat er tegenover UNIBON V.O.F. voor in dat de in de Commercial gebruikte muziek tijdig en correct bij de BUMA/STEMRA en/of SENA, dan wel de hiervoor bedoelde derde, wordt aangemeld en dat de door De Adverteerder, ter zake van de het gebruik van de muziek in de Advertentie verschuldigde bedragen tijdig en volledig aan de BUMA/STEMRA en/of SENA dan wel die derde worden voldaan.

Artikel 27. De Website

1. UNIBON V.O.F. zal de Website met zorg inrichten, hosten, beveiligen en onderhouden en zal de Reclamecampagne met zorg plaatsen en monitoren.
2. UNIBON V.O.F. stelt de Website ter beschikking in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van de Reclamecampagne, mitsdien “met alle gebreken” en “indien beschikbaar”.
3. UNIBON V.O.F. verleent geen enkele garantie tegenover de Adverteerder ter zake van ongehinderd gebruik door de Bezoeker, afwezigheid van belemmeringen, retentierechten of inbreuken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden op de Website, onafgebroken en/of foutloze toegang voor de Bezoeker, minimale onderhoudstijden of minimale “downtimes” noch enige andere garantie met betrekking tot de Website.
4. De Adverteerder dient zich te onthouden van elk gebruik van De Website dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de belangen van UNIBON V.O.F. , andere tot UNIBON V.O.F. behorende ondernemingen, leveranciers van informatie op De Website en/of andere dienstverleners van UNIBON V.O.F., andere adverteerders op De Website en/of gebruikers van De Website.

HOOFDSTUK 4 – SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ADVERTEREN OP BNR NIEUWSRADIO


Artikel 28. Toepasselijkheid

Dit hoofdstuk is aanvullend van toepassing in geval van adverteren op de radio.

Artikel 29. De Commercial

1. De Commercial dient uiterlijk twee werkdagen voor de eerste datum waarop deze volgens het Uitzendschema wordt uitgezonden door de Adverteerder aan UNIBON V.O.F. te worden aangeleverd in goede staat en volledig in overeenstemming met de Aanlevervoorwaarden. Deze termijn is een fatale termijn, bij overschrijding waarvan het verzuim van de Adverteerder zonder nadere ingebrekestelling intreedt.
2. De Adverteerder zal UNIBON V.O.F. slechts een uitzendkopie ter beschikking stellen en is gehouden om het origineel zelf te houden en in ieder geval te bewaren voor de duur van de Radio-Reclamecampagne. De Adverteerder zal UNIBON V.O.F. op eerste verzoek van UNIBON V.O.F. en zonder vertraging een nieuwe uitzendkopie verstrekken ten behoeve van de uitzending van de Radio-Reclamecampagne.
3. De uitzendkopie dient voor rekening en risico van de Adverteerder te worden afgeleverd aan het kantoor van UNIBON V.O.F. De eigendom en het risico ter zake van de uitzendkopie gaat op De UNIBON V.O.F. over op het moment van aflevering.
4. UNIBON V.O.F. is gerechtigd de uitzendkopie te bewaren en te archiveren voor de duur die haar goeddunkt. Deze termijn zal minstens drie jaar bedragen. Na verloop van deze termijn is UNIBON V.O.F. gerechtigd om de uitzendkopie te vernietigen.
5. UNIBON V.O.F. zal de uitzendkopie niet anders gebruiken dan op de wijze waarin deze Advertentieovereenkomst voorziet.
6. Indien na de totstandkoming van een Reclameovereenkomst, maar voor uitzending van de Commercial, blijkt dat de Commercial over de Reclamezendtijd overeengekomen Reclamespot heen gaat, zal de Adverteerder UNIBON V.O.F. daarvan onmiddellijk in kennis stellen.
7. Eventuele vergoedingen te betalen aan BUMA/STEMRA en/of SENA, dan wel aan een overige derde en/of collectieve rechten organisatie die aanspraak kan maken op enige vergoeding uit hoofde van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, met betrekking tot het maken van de Advertentie, de Commercial of het Audioboard, komen geheel voor rekening en risico van De Adverteerder. De Adverteerder staat er tegenover UNIBON V.O.F. voor in dat de in de Commercial gebruikte muziek tijdig en correct bij de BUMA/STEMRA en/of SENA, dan wel de hiervoor bedoelde derde, wordt aangemeld en dat de door De Adverteerder, ter zake van de het gebruik van de muziek in de Commercial verschuldigde bedragen tijdig en volledig aan de BUMA/STEMRA en/of SENA dan wel die derde worden voldaan.

Artikel 30. Uitzending van Commercial

1. UNIBON V.O.F. zal bij het uitzenden van de Commercial zorgvuldig te werk gaan. In het bijzonder zal UNIBON V.O.F. indien redelijkerwijze mogelijk, de Commercial voor de eerste uitzending testen, zonder daartoe gehouden te zijn. Bij gebleken defecten of ongeschiktheid van de uitzendkopie, zal De UNIBON V.O.F. de Adverteerder onmiddellijk per e-mail informeren. In dat geval zal De Adverteerder per omgaande zorgen voor een nieuwe uitzendkopie van de Commercial.
2. UNIBON V.O.F. behoudt zich voorts te allen tijde het recht voor om de Commercial te weigeren, indien deze naar haar oordeel niet past bij de aard van het programma, de aard en de omvang van de andere Commercials in het betreffende reclameblok, de goede naam en kwaliteit van UNIBON V.O.F. , dan wel omdat deze op andere wijze een smet op de uitzending of de reputatie van UNIBON V.O.F. werpt.
3. UNIBON V.O.F. behoudt zich het recht voor om bij berichten van algemeen belang en/of hoge nieuwswaarde, waarvan berichtgeving niet uitgesteld kan worden, het Uitzendschema en de Reclamezendtijd te wijzigen op welke wijze dan ook. UNIBON V.O.F. zal de als gevolg daarvan, verschoven Commercials zoveel mogelijk plaatsen binnen hetzelfde tijdvak op dezelfde dag, mits vrij en onverkocht. Indien dit niet mogelijk is, zal UNIBON V.O.F. de Commercial inzetten in hetzelfde tijdvak, dan wel een tijdvak dat daarmee prijstechnisch overeenstemt, op een andere dag binnen de afgesproken Reclamecampagne. Indien het niet mogelijk is om de Commercial binnen de Reclamecampagne op een vergelijkbaar tijdstip uit te zenden, zullen partijen in onderling overleg een redelijke oplossing zoeken.
4. UNIBON V.O.F. is gerechtigd de Commercial geheel of gedeeltelijk niet uit te zenden op het overeengekomen tijdstip, indien de Commercial over de overeengekomen Reclamezendtijd in de Reclamespot heen gaat. De kosten en het risico daarvan komen volledig voor rekening en risico van de Adverteerder.
5. UNIBON V.O.F. gerechtigd de geluidsopnamen van de uitzending aan het Commissariaat van de Media en/of andere bevoegde autoriteiten te verstrekken indien deze daar om verzoeken.

Artikel 31. Aanlevering Radio-Reclamecampagne

1. Aanlevering dient uiterlijk twee werkdagen vóór uitzending te geschieden. Voorafgaand daaraan moet aan UNIBON V.O.F. Schriftelijk bekend zijn gemaakt op welke wijze de Commercial(s) zal worden aangeleverd.
2. De Commercial dient minimaal 5 seconden te duren, en mag niet langer zijn dan 60 seconden. Afwijkende lengtes kunnen alleen na overleg geaccepteerd worden. De Commercial zal voldoen aan de technische specificaties zoals opgenomen in de Advertentieovereenkomst.
× Hoe kan ik je helpen?